YACHTIC.com
Ostatnio oglądane
ZAMKNIJ

Wszystkie oferowane jachty są w pełni ubezpieczone w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej i Casco, czyli na wypadek szkód które możesz wyrządzić jachtem osobom trzecim oraz uszkodzeń jachtu, które powstały z Twojej winy. Twoja odpowiedzialność ograniczona jest do kwoty kaucji wpłaconej przy odbiorze jachtu.

Ubezpieczenie jachtu nie pokrywa jednak kosztów leczenia, zdarzeń które mogą dotknąć członków załogi, ani tych które mają miejsce kiedy jesteś na lądzie. Zwróć uwagę na fakt, że nawet w Unii Europejskiej nie wszystkie usługi i działania związane z naszym zdrowiem pokrywane są przez NFZ. Dotyczy to m.in. ratownictwa i transportu chorych. Dlatego zadbaj o tak istotną sprawę, jaką jest ubezpieczenie załogi.

Dodatkowo podczas rezerwacji możesz również wygodnie wykupić ubezpieczenie na wypadek rezygnacji lub przerwania czarteru spowodowanych zdarzeniami losowymi.

UBEZPIECZENIE REZYGNACJI I PRZERWANIA CZARTERU

Otrzymasz zwrot kwoty wydanej na czarter w przypadku rezygnacji z czarteru lub konieczności jego przerwania spowodowanej zdarzeniami losowymi dotyczącymi ubezpieczonych lub ich bliskich. Ubezpieczenie oferowane jest w trzech wariantach: 100%, 100% COVID i 100% MAX COVID. Warianty 100% COVID i 100% MAX COVID obejmują również następstwa COVID-19

Powody rezygnacji lub przerwania podróży objęte ubezpieczeniem Wariant 100% Wariant 100% COVID Wariant 100% MAX COVID
1. Nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży
2. Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży
3. Nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży
4. Nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży skutkujący natychmiastową hospitalizacją i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży
5. Komplikacje związane z ciążą ubezpieczonego, współuczestnika podróży, żony lub konkubiny ubezpieczong,  żony lub konkubiny współuczestnika podróży, mające miejsce przed 32 tygodniem ciąży, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy podróży ubezpieczona, współuczestniczka podróży, żona lub konkubina ubezpieczonego, żona lub konkubina współuczestnika podróży była przed 10 tygodniem ciąży
6. Wyznaczenie ubezpieczonemu, współuczestnikowi podróży daty porodu przez lekarza prowadzącego, pod warunkiem, że data porodu przypadnie na czas podróży i nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia
7. Śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na COVID-19
8. Śmierć osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu lub w trakcie podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej, zachorowania na COVID-19, samobójstwa
9. Szkoda w mieniu ubezpieczonego, osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnika podróży, powstała w wyniku działania zdarzenia losowego lub będąca następstwem kradzieży z włamaniem, powodująca konieczność wykonania przez ubezpieczonego, osobę bliską ubezpieczonemu lub współuczestnika podróży czynności prawnych, a także administracyjnych
10. Utrata pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży pod warunkiem, że w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony
11. Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy przez pracodawcę na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży w sytuacji, gdy ubezpieczony lub współuczestnik podróży w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna
12. Kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży niezbędnych do realizacji umowy podróż y: paszportu, dowodu osobistego, wizy, pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu i została zgłoszona odpowiednim władzom
13. Udokumentowana przez policję szkoda rzeczowa powstała wskutek wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
14. Udokumentowana przez policję kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży czynności prawnych i administracyjnych w miejscu stałego zamieszkania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
15. Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym
16. Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu w sytuacji, gdy stawiennictwo ubezpieczonego lub współuczestnika podróży jest obowiązkowe
17. Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole lub na uczelni wyższej, którego zaliczenie/zdanie jest niezbędne do kontynuowania nauki, na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży, pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia
18. Szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub pracodawcy współuczestnika podróży powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem kradzieży z włamaniem, która wystąpiła w okresie 10 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych, administracyjnych oraz obecności ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w kraju zamieszkania w czasie planowanej podróży, pod warunkiem, że ubezpieczony lub współuczestnik podróży wchodzą w skład kadry zarządzającej pracodawcy
19. Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, ZUS, w przypadku gdy ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzymał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z terminem planowanej podróży
20. Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży na COVID-19, potwierdzone testem i zaświadczeniem lekarskim, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży-
21. Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży na COVID-19, potwierdzone testem i zaświadczeniem lekarskim, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży-
22. Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży, będące następstwem choroby przewlekłej, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży--
23. Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży będące następstwem choroby przewlekłej, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży--
24. Akt terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży, w kraju będącym celem podróży ubezpieczonego, z wyłączeniem Afganistanu, Algierii, Autonomii Palestyńskiej i Zachodniego Brzegu Jordanu, Burkiny Faso, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Filipin, Hondurasu, Indonezji, Iraku, Iranu, Jemenu, Kenii, Korei Południowej, Korei Północnej, Krymu, Libii, Libanu, Malezji, Maroka, Nigerii, Pakistanu, Somalii, Strefy Gazy, Syrii, Tunezji, Turcji, Wenezueli, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ukrainy – Obwodu donieckiego i Ługańskiego, pod warunkiem, że akt terrorystyczny miał miejsce w promieniu maksymalnie do 250 km od celu podróży ubezpieczonego oraz jeśli organizator imprezy turystycznej nie zaoferował ubezpieczonemu zamiany imprezy turystycznej na imprezę turystyczną do kraju, w którym akt terrorystyczny nie występuje; powód ten nie dotyczy ubezpieczenia kosztów przerwania podróży--
25. Otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, którzy biorą udział w procedurze adopcji dziecka--
26. Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży. --
 • Ogólne warunki ubezpieczenia znajdziesz na dole strony.
 • Ubezpieczenie rezygnacji możesz wykupić przed potwierdzeniem rezerwacji (wpłaceniem I raty), jednak nie później niż 8 dni przed rozpoczęciem czarteru.
 • Dane osób objętych ubezpieczeniem należy podać w Koncie Klienta do 2 dni od potwierdzenia rezerwacji i nie później niż 8 dni przed rozpoczęciem czarteru.
 • W jednej rezerwacji można objąć ubezpieczeniem maksymalnie 10 osób.
 • Szczegółowe warunki zakupu ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Zawierania Umów o Czarter Jachtu.
 • Powyższe warunki obowiązują dla ubezpieczeń zakupionych po 13.01.2021

 

UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE ZAŁOGI (TRAVEL WORLD)

Zakres ubezpieczenia Standard Mini Standard Plus The Best
Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu (KL) 15.000 EUR 30.000 EUR 300.000 EUR
Choroby przewlekłeNIETAK
Koszty hospitalizacji Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Koszty leczenia w przypadku zdiagnozowanego zachorowania na COVID-19 Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu powrotnego ubezpieczonego w razie jego obowiązkowej kwarantanny lub izolacji związanej z Covid-19, zaleconej i zorganizowanej przez służby medyczne kraju będącego celem podróżyNIE2.000EUR
Koszty leczenia ambulatoryjnego poza USA, Kanadą, Japonią i Australią Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Leczenie ambulatoryjne - USA, Kanada, Japonia, Australia 2.000 EUR Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Koszty przedwczesnego porodu Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Leczenie stomatologiczne 300 EUR
Komora dekompresyjna Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Koszty ratownictwa i poszukiwań 5.000 EUR 10.000 EUR
Organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego między placówkami medycznymi Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego do miejsca zakwaterowania podczas podroży zagranicznej Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja i pokrycie kosztów transportu zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku w Polsce lub pochówek ubezpieczonego w miejscu podróży zagranicznej Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego ubezpieczonego do Polski lub placówki medycznej w Polsce Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Całodobowy dyżur Centrum Pomocy Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Organizacja pomocy medycznej Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Udzielenie gwarancji pokrycia kosztów leczenia ambulatoryjnego i/lub hospitalizacji Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Asystent językowy Do wysokości sumy ubezpieczenia KL
Przedłużenie ochrony w sytuacjach nagłych o 48h TAK
Organizacja i pokrycie kosztów podróży osoby towarzyszącej 1.000 EUR
Organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej 7 dni, maksymalnie 100 EUR dziennie
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia 2.000 EUR
Organizacja dostarczenia leków TAK
Udzielenie informacji o kancelariach prawnych i tłumaczach TAK
Organizacja i pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowania i wyżywienia za granicą w celu rekonwalescencji 7 dni, maksymalnie 100 EUR dziennie
Organizacja i pokrycie kosztów transportu po rekonwalescencji 500 EUR
Organizacja i pokrycie kosztów kierowcy zastępczegoNIE500 EUR
Udzielenie pomocy w razie utraty środków płatniczychNIETAK
Udzielenie pomocy w razie utraty dokumentów NIETAK
Udzielenie pomocy przy zablokowaniu kontaNIETAK
Udzielenie pomocy w odzyskaniu i ponownym skierowaniu bagażu podróżnego NIETAK
Organizacja i pokrycie kosztów przerwania podróży zagranicznejNIE1.200 EUR
Opieka nad nieletnimi dziećmi NIE2.500 EUR
Pośredniczenie w przekazaniu kaucjiNIETAK
Organizacja i pokrycie kosztów transportu osób bliskich ubezpieczonemuNIE2.500 EUR
Pokrycie niezbędnych i uzasadnionych kosztów związanych z opóźnieniem lotuNIE200 EUR
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 3.000 EUR 5.000 EUR 10.000 EUR
- w tym (NNW) - Uszczerbek na zdrowiu 3.000 EUR 5.000 EUR 10.000 EUR
- w tym (NNW) - Śmierć ubezpieczonego 1.800 EUR 3.000 EUR 6.000 EUR
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP) 300 EUR 500 EUR 1.000 EUR
Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego (OBP)NIE150 EUR
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) NIE 50.000 EUR 100.000 EUR
- w tym (OC) - Szkody w mieniuNIE20% sumy gwarancyjnej
- w tym (OC) - Szkody na osobieNIE100% sumy gwarancyjnej
Ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń (KK)NIETAK
Ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej (MD)NIETAK
 • Ubezpieczenie obejmuje również czas na dojazd na miejsce odbioru jachtu i powrót (dobę przed wypłynięciem i dobę po powrocie).
 • Ubezpieczeniem objęta jest żegluga do 20Mm (około 36 km) od brzegu, co jest wystarczające w przypadku większości rejsów czarterowych.
 • Podano sumy ubezpieczenia na osobę. 
 • Ogólne warunki ubezpieczenia znajdziesz na dole strony.
 • Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa SA.
 • Decyzję o wykupieniu ubezpieczenia załogi możesz podjąć przed całkowitym opłaceniem rezerwacji (wpłatą ostatniej raty).
 • Ubezpieczeniem objęte zostaną wszystkie osoby z listy załogi podanej przez Ciebie w koncie klienta.
 • Szczegółowe warunki zakupu ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Zawierania Umów o Czarter Jachtu.
 • Powyższe warunki obowiązują dla ubezpieczeń zakupionych po 09.12.2019.

YACHTIC SP. Z O. O. POSIADA POLISY GENERALNE

a) Gwarancja Ubezpieczeniowa Turystyczna nr GT 76/2016 wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

b) Polisa Ubezpieczenia podróżnego World Travel – nr 9/Z/2015 wystawiona Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

 

Pliki do pobrania