YACHTIC.com
Ostatnio oglądane
ZAMKNIJ

Karta informacyjna RODO

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez Yachtic Sp. z o.o.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Yachtic Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Możesz się z nami skontaktować:
• wysyłając e-mail na adres [email protected] 
• wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie www.yachtic.com
• dzwoniąc pod numer +48 32 706 11 07 (opłata wg stawek operatora)
• pisząc na adres naszej siedziby
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się również bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: [email protected]

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy:
• na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy oraz na podstawie Twojej zgody:
o w celu zawarcia i wykonania umowy czarteru,
o w celu zawarcia umów ubezpieczeniowych,
o w celu zapewnienia sprawnego procesu czarteru jachtu,
o w celu dostarczenia informacji meldunkowych organom państw w których realizowany jest czarter,
o w celu weryfikacji uprawnień do prowadzenia czarterowanych jachtów,
• na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
o w celu wykonania spoczywających na administratorze obowiązków podatkowych
• na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora:
o w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów, w tym w celach analitycznych i profilowania,
o w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową czarterową

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. operatorom czarterowym, ubezpieczycielom, dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym w celu windykacji należności, agencjom marketingowym – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie. Z uwagi na to, że świadczymy usługi na całym świecie, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie umowy czarteru, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy czarteru lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych w momencie, kiedy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania w tym zakresie.

Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania:
o w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
o w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
o zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. w formacie CSV, XML; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych osobowych.
o przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem podanych przez Ciebie danych osobowych, operacje dotyczące Twojej osoby będą podejmowane tam gdzie to możliwe, w sposób zautomatyzowany. W przypadku takich operacji, masz prawo do ich zakwestionowania, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji naszego pracownika w tym zakresie.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy czarteru oraz celów pochodnych wcześniej wymienionych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne również do przygotowania polis ubezpieczeń podróżnych oraz celów pochodnych.
Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy czarterowej.