YACHTIC.com
Ostatnio oglądane
ZAMKNIJ

Ogólne Warunki Zawierania Umów o Czarter Jachtów

§1
Niniejsze Ogólne Warunki Zawierania Umów o Czarter Jachtów określają zasady, na jakich użytkownicy strony internetowej YACHTIC zawierają umowy o czarter jachtów oferowanych na tej stronie przez operatorów tych jachtów.

§2
Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Zawierania Umów o Czarter Jachtów pojęcia oznaczają:
1) OWU — niniejsze Ogólne Warunki Zawierania Umów o Czarter Jachtów.
2) Agent — Yachtic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 40-687 Katowice, ul. Sobocińskiego 19
3) Strona internetowa — stronę internetowa o adresie www.yachtic.com, o ile z danego postanowienia OWU nie wynika, iż chodzi o inną stronę internetową.
4) Operator — Armator lub zarządzający w imieniu Armatora konkretnym jachtu udostępnianego za pośrednictwem strony internetowej.
5) OWC - Ogólne Warunki czarteru, określone przez armatora lub zarządcę warunki czarteru konkretnego jachtu udostępnianego na stronie internetowej, które określają prawa i obowiązki stron umowy o czarter jachtu.
6) Klient — użytkownik strony internetowej dokonujący za jej pomocą czarteru jachtu.
7) Umowa o czarter jachtu — umowa zawierana pomiędzy klientem, a armatorem lub zarządcą jachtu, której przedmiotem jest czarter konkretnego jachtu udostępnionego na stronie internetowej.
8) Konto Klienta – część witryny internetowej yachtic.com, zabezpieczona hasłem i dostępna tylko dla Klienta, w której określone są wszystkie szczegóły dotyczące rezerwacji oraz umożliwiająca zarządzanie rezerwacją.

§3
1. Każdy klient akceptuje postanowienia niniejszych OWU, a w szczególności akceptuje fakt, iż agent pełni rolę jedynie pośrednika przy zawieraniu umowy o czarter jachtu, zaś stronami tej umowy są Operator oraz Klient. Klient akceptuje również fakt, iż pełna odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o czarter jachtu, a także wszelka odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z czarterem jachtu spoczywa na Operatorze.
2. Klient poprzez dokonanie rezerwacji akceptuje OWU oraz OWC.
3. Klient akceptuje fakt, że Agent nie oferuje imprez turystycznych, ani powiązanych usług turystycznych w rozumieniu Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

§4
1. Na stronie internetowej publikowane są fotografie oraz opisy jachtów. Zarówno fotografie, jak i opisy udostępniane są przez Operatora, który ponosi odpowiedzialność za ich treść.
2. Umowy o czarter jachtu są zawierane zgodnie z warunkami określanymi przez Operatora.

§5
1. Klient dokonuje wyboru jachtu oraz terminu czarteru na stronie internetowej.
2. Klient potwierdza chęć rezerwacji poprzez użycie przycisku Wstępnie zarezerwuj. Z chwilą potwierdzenia chęci rezerwacji Agent dokonuje rezerwacji opcjonalnej (rezerwacja wstępna) na okres nieprzekraczający 5 dni, nie dłuższy jednak niż wskazano w Koncie Klienta. W tym okresie Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z czarteru, zaś Agentowi przysługuje prawo anulowania rezerwacji w przypadku wystąpienia błędu danych.
3. Podczas rezerwacji zostaje Klientowi automatycznie założone Konto Klienta w którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące jego rezerwacji.
4. Klient zobowiązany jest aktywować swoje konto w ciągu 3 godzin od jego założenia, w przeciwnym razie rezerwacja może zostać automatycznie anulowana.
5. Przed upływem terminu rezerwacji opcjonalnej Klient powinien wpłacić na rachunek agenta kwotę wskazaną w Koncie Klienta. Po spełnieniu wymagań opisanych w zdaniu poprzedzającym dokonana przez klienta rezerwacja opcjonalna uzyska status rezerwacji potwierdzonej i nawiązana zostanie z Operatorem umowa o czarter jachtu na warunkach określonych w tej umowie i warunkach czarteru. Brak spełnienia któregokolwiek z powyższych warunków we wskazanym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji opcjonalnej.
6. Pozostała część należności powinna zostać uiszczona bezpośrednio na rachunek Agenta w terminie wskazanym w Koncie Klienta za pośrednictwem przelewu bankowego lub płatności elektronicznej.
7. Klient zobowiązany jest do podania listy załogi po zalogowaniu do Konta Klienta na Stronie internetowej najpóźniej na 14 dni przed rozpocząciem czarteru. Jeżeli rezerwacja potwierdzana jest później niż 14 dni przed rozpoczęciem czarteru to najdalej w dniu jej potwierdzenia.
8. Nie podanie listy załogi w terminie określonym w p. 7 niniejszego paragrafu upoważnia Agenta do zażądania od Klienta dodatkowej opłaty manipulacyjnej w wysokości 19€, jednocześnie upoważnia Agenta do przekazania Operatorowi informacji o odmowie podania listy załogi przez Klienta.
9. Po uiszczeniu całości opłat oraz wypełnieniu listy załogi Klient otrzyma od agenta dokument Boarding Pass, który stanowi podstawę do przejęcia jachtu.
10. Nie uiszczenie w terminie całości opłat uprawnia armatora lub zarządcę do rozwiązania umowy i naliczenia kary umownej zgodnie z zasadami obowiązującymi przy rezygnacji z czarteru określonymi w warunkach czarteru.
11. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych adresowych, błędnego adresu email, nieprawidłowego numeru telefonu kontaktowego lub braku możliwości skontaktowania się z Klientem po złożeniu przez niego rezerwacji Agent zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji wstępnej bez poinformowania o tym fakcie Klienta.
12. W przypadku konieczności dokonania zmian w rezerwacji po jej potwierdzeniu, wynikających z winy Klienta (np. zmiana terminu, cesja umowy itp.) pobrana zostanie opłata manipulacyjna w wysokości 100€ za każdą zmianę. Przy przeniesieniu czarteru na inny termin, nową cenę ustala się w oparciu o cennik bazowy bez zastosowania rabatów. Przy przeniesieniu na termin/jacht droższy Klient zobowiązany jest pokryć różnicę w cenie. W przypadku przeniesienia na termin/jacht tańszy różnica w cenie nie podlega zwrotowi. Operator może nie wyrazić zgody na zmianę terminu.
13. Dla płatności w PLN przeprowadzonych poza systemem elektronicznym Dotpay stosuje się ogólnodostępną tabelę kursu sprzedaży walut banku ING SA o ile Klient nie skorzysta z preferencyjnej stawki wymiany walut oferowanej w Koncie Klienta.

§6
W miejscu przejęcia jachtu klient powinien przedstawić Operatorowi lub innym działającym w jego imieniu osobom następujące dokumenty:
1. Dokument Boarding Pass,
2. Dokument potwierdzający tożsamość klienta oraz innych osób zabieranych przez niego na pokład jachtu,
3. Dokumenty wskazane w treści warunków czarteru,
4. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia jachtu po akwenie, na którym ma odbyć się czarter, o ile Klient nie zamówił dodatkowo usługi skipera.

§7
1. Klient akceptuje fakt, iż Operator lub osoby działające w jego imieniu w miejscu przejęcia przez Klienta jachtu, uprawnione są do zweryfikowania przedstawianych przez Klienta uprawnień do prowadzenia jachtu oraz do sprawdzenia praktycznych umiejętności Klienta w prowadzeniu jachtu. Jeżeli Operator lub osoba działająca w imieniu wyżej wymienionych osób poweźmie uzasadnione wątpliwości, co do zdolności klienta do prowadzenia jachtu uprawniona jest do zaokrętowania na jachcie skipera. Koszty usług skipera nie są wliczone w cenę czarteru i powinny być uregulowane przez klienta na zasadach wskazanych w warunkach czarteru. Agent nie ponosi odpowiedzialności za następstwa braku wymaganych uprawnień przez Klienta i nie dokonuje ich weryfikacji.
2. Klient zobowiązany jest do przesałania na żądanie Agenta kopii dokumentów podróży oraz kopii uprawnień do prowadzenia jachtu, jeżeli są one wymagane przez Operatora lub władze kraju w którym odbywa się czarter jachtu.
3. Klient akceptuje fakt, że przed przejęciem jachtu będzie może zostać poproszony o podpisanie umowy czarterowej w języku kraju w którym odbywa się czarter,  podpisanie umowy w języku lokalnym może warunkować wydanie Klientowi jachtu.

§8
1. W przypadku, gdy klient zrezygnuje z czarteru jachtu zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w kwocie równiej:
1) Do 30 dni przed dniem przejęcia jachtu określonym w umowie o czarter jachtu - 50% należności za czarter,
2) Mniej niż 30 dni przed dniem przejęcia jachtu określonym w umowie o czarter jachtu - 100 % należności za czarter.
2. Klient może wykupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z czarteru podczas rezerwacji jachtu.

§9
Operator, ani Agent nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, ani też za żadne inne szkody poniesione przez klienta będące wynikiem okoliczności przez nich niezawinionych lub okoliczności mających charakter siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć wszelkie zdarzenia o charakterze nieprzewidywalnym, pozostające poza rozsądną kontrolą którejkolwiek ze stron, a w szczególności: katastrofy naturalne, epidemie, działania wojenne, stany nadzwyczajne, zarządzenia władz państwowych.

§10
1. Wszelkie reklamacje dotyczące działań lub zaniechań Agenta Klient lub inna upoważniona przez niego osoba powinna złożyć w formie pisemnej na adres Agenta w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące działań lub zaniechań Operatora Klient lub inna upoważniona przez niego osoba powinna złożyć w formie pisemnej na adres Agenta w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
3. Podstawą reklamacji dotyczących działań lub zaniechań Operatora jest protokół zdawczo-odbiorczy jachtu (check list) podpisany przez Operatora i Klienta uwzględniający zastrzeżenia Klienta. W przypadku braku takiego protokołu reklamacje nie będą rozpatrywane.
4. W trakcie rozpatrywania reklamacji Agent może zażądać od Klienta dodatkowych wyjaśnień. W przypadku braku odpowiedzi Klienta na takie żądanie w ciągu 14 dni reklamacja zostaje odrzucona i nie będzie ponownie rozpatrywana.
5. Składając reklamację poprzez email, Klient akceptuje, że taką drogą będzie odbywała się całą korespondencja dotycząca reklamacji.

§11
1. Do umowy z agentem stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Prawo właściwe dla umowy o czarter jachtu ustalane będzie zgodnie z odpowiednimi przepisami.
3. Na życzenie klienta Operator po zakończeniu czarteru wystawia fakturę/rachunek Klientowi. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych w wystawionych dokumentach. Agent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy na fakturze/rachunku.
4. Faktura/rachunek za usługę wystawiana jest w języku kraju siedziby Operatora i zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju.

§12
1. Wszelkie spory powstałe w związku z działaniami lub zaniechaniami agenta rozpoznawane będą przez sąd właściwości ogólnej.
2. Spory związane z umową o czarter jachtu rozpoznawane będą zgodnie z przepisami właściwymi dla tej umowy.

§13 
1. Dokonując rezerwacji jachtu Klient może wykupić na Stronie internetowej również ubezpieczenie rezygnacji z czarteru, nie później niż 8 dni przed rozpoczęciem czarteru.
2. Ubezpieczeniem rezygnacji zostaną objęte wszystkie osoby zgłoszone do tego ubezpieczenia w Koncie Klienta.
3. Zgłoszenia danych osób ubezpieczonych od rezygnacji Klient dokonuje w Koncie Klienta. Dane te należy podać i zatwierdzić najpóźniej w 2 dniu od potwierdzenia rezerwacji opcjonalnej, nie później niż 8 dni przed rozpoczęciem czarteru.
4. W przypadku nie zgłoszenia żadnych ubezpieczonych od rezygnacji w terminie określonym w p. 3 niniejszego paragrafu, ubezpieczenie rezygnacji nie zostanie uruchomione.
5. W przypadku nie uruchomienia ubezpieczenia od rezygnacji z powodów jak w p. 4 niniejszego paragrafu opłata za ubezpieczenie nie podlega zwrotowi.
6. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w momencie wystawienia polisy ubezpieczeniowej, nie później niż 7 dni od potwierdzenia rezerwacji opcjonalnej.
7. Potwierdzeniem uruchomienia ubezpieczenia jest polisa ubezpieczeniowa, którą Klient otrzymuje mailem, na adres podany przez niego w Koncie Klienta.
8. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w polisie ubezpieczeniowej. Wszelkie niezgodności należy zgłosić Agentowi najpóźniej 7 dni od wystawienia polisy.
9. Niezgodności nie zgłoszone Agentowi jak opisano w p. 8 niniejszego paragrafu nie mogą być podstawą do reklamacji.
10. Koszty zmian dokonywanych w polisach po ich wystawieniu nie wynikających z winy Agenta pokrywa Klient. Opłata manipulacyjna doliczana do kosztów każdej zmiany wynosi 15€.
11. Szczegółowe warunki ubezpieczeń dostępne są na stronie: https://www.yachtic.com/warunki-ubezpieczenia.

§14
1. Dokonując rezerwacji jachtu Klient może wykupić na Stronie internetowej również ubezpieczenie podróżne załogi.
2. Ubezpieczeniem załogi objęci zostaną wszyscy uczestnicy zgłoszeni do listy załogi w Koncie Klienta.
3. W przypadku nie zgłoszenia w Koncie Klienta danych załogi w terminie określonym w par. 5 p.7 ubezpieczenie załogi nie zostanie uruchomione.
4. W przypadku nie uruchomienia ubezpieczenia załogi z powodów jak w p. 3 niniejszego paragrafu opłata za ubezpieczenie nie podlega zwrotowi.
5. Potwierdzeniem uruchomienia ubezpieczenia jest polisa ubezpieczeniowa, którą Klient otrzymuje mailem, na adres podany przez niego w Koncie Klienta.
6. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w polisie ubezpieczeniowej. Wszelkie niezgodności należy zgłosić Agentowi najpóźniej 7 dni od wystawienia polisy.
7. Niezgodności nie zgłoszone Agentowi jak opisano w p. 6 niniejszego paragrafu nie mogą być podstawą do reklamacji.
8. Koszty zmian dokonywanych w polisach po ich wystawieniu nie wynikających z winy Agenta pokrywa Klient. Opłata manipulacyjna doliczana do kosztów każdej zmiany wynosi 15€.
9. Szczegółowe warunki ubezpieczeń dostępne są na stronie: https://www.yachtic.com/warunki-ubezpieczenia.

Warunki COVID-19 Flex

Warunki COVID-19 Refund