YACHTIC.com
Ostatnio oglądane
ZAMKNIJ

Ogólne Warunki Czarteru

OPŁATA I PŁATNOŚCI – Opłata zawiera: opłatę za oddanie do użytku wskazanego w umowie jachtu w określonym czasie, miejscu, na określony czas. Opłata ta nie zawiera opłat za paliwo, opłaty klimatycznej, a także opłat portowych za postój jachtu poza portem macierzystym. Jacht powinien zostać przekazany Klientowi czysty, sprawny, gotowy do żeglugi z pełnymi zbiornikami wody i paliwa, i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony. Jacht zostanie przekazany Klientowi wyłącznie po otrzymaniu pełnej opłaty za czarter zgodnie z terminami wymienionymi w umowie.

KAUCJA – kaucja za jacht powinna zostać zdeponowana przez Klienta przy przejmowaniu jachtu. Kaucja zostanie zwrócona w całości, jeśli na jachcie po jego zwrocie nie zostaną odnotowane żadne zniszczenia lub straty. W przypadku uszkodzenia lub utraty wyposażenia, jakiejś części jachtu lub samego jachtu, koszt naprawy / zakupu danej części zostanie pobrany z wpłaconej kaucji. W przypadku, jeśli awaria spowoduje, że jacht nie będzie mógł dalej pływać, z kaucji zostaną również pobrane środki odpowiadające stratom Armatora na skutek utraty zysku z kolejnych czarterów, które nie mogą się odbyć w całości lub części.

OBOWIĄZKI ARMATORA – Armator jest zobowiązany dostarczyć Klientowi jacht w pełni wyposażony, czysty, zdolny do żeglugi z pełnymi zbiornikami wody i paliwa, w ustalonym w umowie czasie i miejscu. Jeśli, z jakichkolwiek przyczyn, Armator nie spełni powyższego wymogu, Klient ma prawo żądać pełnego zwrotu pieniędzy za okres, kiedy jacht nie został oddany mu do użytku. W sytuacji, kiedy Armator nie jest w stanie przedstawić do dyspozycji jachtu w umówionym czasie i miejscu w ciągu 24 godzin od umówionego terminu w umowie, i nie jest w stanie zaproponować podobnego lub lepszego jachtu, Klient ma prawo anulować umowę i żądać pełnego zwrotu opłaty za czarter. Klient ma prawo żądać jedynie rekompensaty do wysokości opłaty za czarter, bez możliwości żądania dodatkowej rekompensaty za straty materialne czy niematerialne. W przypadku, jeśli na jachcie wystąpią szkody wynikające z naturalnego zużycia jachtu, Klient powinien natychmiast poinformować o tym Armatora, a ten jest zobowiązany do usunięcia szkody w ciągu 24 godzin od otrzymania takiego powiadomienia. Jeśli szkoda taka zostanie naprawiona w ciągu 24 godzin, Klient za ten okres nie może żądać żadnej rekompensaty.

PRZEKAZANIE JACHTU – Klient przejmie jacht w określonym w umowie miejscu i czasie. Podczas przejmowania jachtu Klient jest zobowiązany sprawdzić stan jachtu oraz jego wyposażenia zgodnie z przedstawioną listą wyposażenia. Jakiekolwiek zastrzeżenia, zauważone braki powinny zostać zgłoszone przed podpisaniem listy wyposażenia jachtu. Ewentualne szkody ukryte na jachcie lub wyposażeniu, które nie mogły być znane Armatorowi, a nie zostały zgłoszone przy przejmowaniu jachtu, a także wszystkie te powstałe po przejęciu jachtu nie mogą być podstawą do żądania obniżenia opłaty za czarteru. Armator rezerwuje prawo do nieprzekazania jachtu Klientowi, który nie jest kompetentny do prowadzenia jachtu lub nie posiada na pokładzie osoby z takimi kompetencjami i ma prawo umieścić na jachcie skipera i pobrać za tą dodatkową usługę opłatę. W przypadku, kiedy Klient nie przejmie jachtu w ciągu 48 godzin od ustalonego terminu, Armator ma prawo anulować kontrakt bez zwrotu pieniędzy. Stan Jachtu oraz wyposażenia zostaną przy zwrocie jachtu powtórnie sprawdzone na podstawie podpisanej przez obie strony listy wyposażenia. Klient jest zobowiązany zwrócić jacht w umówionym czasie i miejscu, tak, aby do tego czasu odbyło się zdanie jachtu, na które należy założyć około 1 godziny. Dlatego rekomenduje się powrót do portu wieczorem dnia poprzedzającego zdani e jachtu. W przypadku, jeśli Klient spóźni się ze zwrotem jachtu, zostanie obciążony następującymi opłatami:
- za spóźnienie do 3 godzin – 1 dniową opłatą za czarter
- za spóźnienie większą niż 3 godziny – za każdy następny dzień spóźnienia - potrójną opłat za 1 dzień czarteru jachtu + wszystkie koszty, jakie powstaną po stronie Armatora na skutek tego opóźnienia

OBOWIĄZKI KLIENTA – Po przejęciu jachtu, Klient jest w pełni odpowiedzialny za jacht i powinien ponosić wszelkie koszty związane z jego użytkowaniem, takie jak koszty postoju w portach, koszty paliwa, oleju, wody, sprzątania oraz wszystkich innych opłat, a także odpowiedzialny jest za szkody i straty powstałe na jachcie w okresie jego czarteru, które nie są konsekwencja naturalnego zużycia jachtu. Klient jest zobowiązany żeglować wyłącznie po wodach terytorialnych kraju, w którym odebrał jacht od Armatora, chyba, że zostanie postanowione inaczej za zgodą Armatora. Klient będzie przestrzegał wszelkich przepisów żeglugowych oraz ogólnego prawa, będzie dbał o jacht oraz jego wyposażenie, żeglował ostrożnie oraz zgodnie z dobrą praktyką morską, a także w dobrych warunkach pogodowych oraz dobrej widzialności. Klient, lub jego skiper deklarują, że posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia jachtu po otwartych wodach morskich oraz posiadają uprawnienia radiooperatora, które to dokumenty powinny być przedstawione do wglądu Armatorowi przy zaokrętowaniu. Klient zobowiązuje się nie podnajmować jachtu osobom trzecim, nie brać udziału w regatach, a także nie użytkować jachtu w celach komercyjnych, a także nie powinien żeglować w warunkach nie objętych polisą ubezpieczeniową danego jachtu (np. w nocy lub przy niebezpiecznych warunkach pogodowych), ani poza akwenem na który jacht został dopuszczony. Klient nie może zaokrętować na jachcie więcej osób, niż to jest zapisane w umowie. Klient będzie odpowiedzialny za nieprzestrzeganie wymienionych w tym punkcie zasad. W sytuacji wypadku lub szkody na jachcie lub jego wyposażeniu, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Armatora o powstałej szkodzie. Klient powinien poinformować Armatora oraz władze lokalne w przypadku kradzieży części lub całości jachtu lub jego wyposażenia, w przypadku, jeśli dalsza żegluga nie jest możliwa lub została zakazana.
Posiadanie na jachcie zwierząt (psów, kotów etc.), ciężkiego sprzętu nurkowego lub sportowego jest niedozwolone, chyba, że Klient otrzyma wcześniej zgodę Armatora. Klient zobowiązany jest prowadzić dziennik jachtu, sprawdzać codziennie poziom oleju w silniku oraz dbać o stan żagli.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA – Za wszystkie czyny, które powstały na skutek działań Klienta na rzecz osób trzecich, odpowiedzialny będzie Klient, a także za wszelkie konsekwencje tych czynów, którymi zostanie obciążony Armator, jako zarządzający jachtami. Klient jest całkowicie odpowiedzialny za szkody powstałe w przypadku konfiskaty jachtu na skutek nieodpowiedniego lub nielegalnego działania w okresie czarteru. Klient jest zobowiązany do zapłacenia samemu za szkody, które wyrządził, a którymi został obciążony Armator – obowiązuje tu odpowiedzialność i materialna i prawna. W sytuacji wypadku lub poważnej szkody jachtu Klient jest zobowiązany stworzyć raport z wypadku i potwierdzić go u odpowiednich władz lokalnych (Policja portowa, władze portu, lekarze), a także Armatora, również w przypadku zniknięcia jachtu, niemożności żeglowania nim, a także w przypadku konfiskaty lub zakazu pływania jachtem.

UBEZPIECZENIE JACHTU – Ubezpieczenie jachtu i jego ogólne warunki są narzucone przez Ubezpieczyciela. Jacht jest ubezpieczony od odpowiedzialności za szkody na rzecz osób trzecich. Wszelkie szkody objęte ubezpieczeniem należy natychmiast zgłaszać do Armatora lub ubezpieczyciela, w przeciwnym wypadku będzie nimi obciążony Klient. Jacht jest ubezpieczony do wysokości swojej wartości z franszyzą do wysokości kaucji od szkód powstałych w sposób naturalny, ale nie od szkód powstałych celowo. Za szkody wyrządzone celowo Klient odpowiada w pełni. Szkody powstałe na żaglach oraz na silniku na skutek braku oleju nie są pokryte przez ubezpieczenie i odpowiada za nie Klient.

ANULOWANIE UMOWY – Jeśli Klient, z jakiegokolwiek powodu nie może przejąć jachtu i nie może znaleźć osoby, na którą może scedować umowę (po uprzedniej zgodzie Armatora), Armator zatrzyma:
- 50% ceny przy rezygnacji do 1 miesiąca przed zaokrętowaniem
-100% ceny przy rezygnacji na mniej niż 1 miesiąc przed zaokrętowaniem
W sytuacji, kiedy rezygnacja lub anulowanie czarteru powstało na skutek wydarzeń niezależnych (siła wyższa) wpłacona opłata nie będzie zwrócona, ale Klient będzie mógł wynająć ten jacht w innym terminie lub kolejnym sezonie po uzgodnieniu terminu z Armatorem. W przypadku przeniesienia na termin/jacht droższy Klient zobowiązany jest pokryć różnicę w cenie. W przypadku przeniesienia na termin/jacht tańszy różnica w cenie nie podlega zwrotowi. Po przeniesieniu rezerwacji na następny sezon operator ma prawo w dowolnym momencie zmienić jacht na inny podobnej klasy, jeżeli pierwotnie zarezerwowany jacht nie będzie dostępny z przyczyn technicznych.

SKARGI – Skargi przyjmowane są wyłącznie przy wyokrętowaniu w formie pisemnej i potwierdzonej przez obie strony (Armatora i Klienta)

ARBITRAŻ – w przypadku, jeśli spory nie mogą być rozwiązane w sposób polubowny, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Armatora.